معمولاً در این حالت، جراح در دو جلسه مختلف این عمل را برای هر یک از چشم‌ها انجام می‌دهد. در واقع جراح صبر می‌كند تا فرآیند ترمیم چشم عمل شده انجام شود و سپس جراحی چشم دوم را انجام خواهد داد. بین عمل دو چشم می‌تواند بین 1 تا 3 هفته فاصله گذاشته شود.