در لیزیک، یک لایه نازک توسط یک تیغه برش (میکروکراتوم) برداشته شده و لیزر در زیر این لایه (فلپ) انجام می‌شود. در لازک و PRK لیزر در سطح انجام می‌شود و برشی داده نمی‌شود. فقط یک لایه سلولی اپی‌تلیوم از سطح قرنیه پاک می‌شود که این کار در لازک با الکل انجام می‌شود و در PRK این کار به روش مکانیکال انجام می‌شود.